{ "total": 403, "stores": [{ "name": "Trụ sở chính Hà Nội", "web_address": "Số 36/61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7696663675515!2d105.86411861456884!3d21.00186818601293!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac065c40c78f%3A0x9ddfbb113352f64c!2zMzYgTmfDtSA2MSBQaOG7kSBM4bqhYyBUcnVuZywgVsSpbmggVHV5LCBIYWkgQsOgIFRyxrBuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1567133873220!5m2!1sen!2s", "district_code": "QUANHAIBATRUNG", "province_code": "HANOI" },{ "name": " Show room Bắc Ninh ", "web_address": " 112 Nguyễn Gia Thiều, Q.Suối Hoa, TP.Bắc Ninh ", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.18148994772!2d106.06889855097708!3d21.184948085844916!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350c1b6b955053%3A0x29fc67d77f0766ce!2zMTEyIMSQxrDhu51uZyBOZ3V54buFbiBHaWEgVGhp4buBdSwgU3Xhu5FpIEhvYSwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1569464554157!5m2!1svi!2s", "district_code": "THANHPHOBACNINH", "province_code": "BACNINH" },{ "name": "Cửa hàng Hà Nội", "web_address": "Số 1 Thi Sách, Hoàn Kiếm, Hà Nội", "google_map": "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.374855716933!2d105.85192795097474!3d21.017681985935596!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abf296660097%3A0x20a4c8a806d50cfc!2zMSBQaOG7kSBUaGkgU8OhY2gsIE5nw7QgVGjDrCBOaOG6rW0sIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1572677858894!5m2!1svi!2s", "district_code": "QUANHOANKIEM", "province_code": "HANOI" }] }